ชื่อ - นามสกุล :นางจิตโสมนัส ชัยวงษ์
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการ
หน้าที่หลัก :ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา
ที่อยู่ :วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการ